Algemene Voorwaarden Clubdiensten B.V.

U leest nu de algemene voorwaarden van Clubdiensten, ook wel de “kleine lettertjes” genoemd. Het zijn de afspraken waar u en wij ons aan moeten houden als u onze diensten of Webapplicatie gebruikt.

Artikel 1.Woordverklaring
Webapplicatie: onze software/programmatuur die u helpt bij uw administratie.
Diensten: al onze diensten.
Wij: Clubdiensten, de besloten vennootschap en eigenaar van de Webapplicatie. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55821316.
U: opdrachtgever, de klant van Clubdiensten die volgens de getekende overeenkomst de functionaliteiten van onze Webapplicatie of Diensten afneemt.
Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst die we met elkaar sluiten, zodat u kunt werken met de Webapplicatie en/of onze Diensten afneemt.
Gebruiker: elke door u opgegeven gebruiker (natuurlijke persoon), die toegang heeft tot onze Webapplicatie.
Systeem: de door ons ingezette computers – en soortgelijke apparatuur waarmee u toegang heeft tot onze Diensten en/of onze Webapplicatie.
Verzamelrekening: een bankrekening op naam van Stichting Betaalafhandeling waarop wij een volmacht hebben.
Depotbedrag: het bedrag dat (in geval wij voor u incasso’s verrichten) na iedere incassoverwerking ten minste op de door Clubdiensten gespecificeerde Verzamelrekening zal blijven staan om eventuele terugboekingen (storno’s) op te kunnen vangen.
Debiteur: een persoon of een organisatie die moet betalen voor geleverde goederen of diensten.
Stornoperiode: de periode waarin een incasso kan worden teruggeboekt.
Algemene Voorwaarden: onze (onderstaande) Algemene Voorwaarden.
Website: onze website: www.clubdiensten.nl.

Artikel 2.Algemeen
1.Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes, aanbiedingen, Diensten, Overeenkomsten en voor onze Webapplicatie, tenzij wij schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Uw inkoop­ of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij anders hebben afgesproken in de Overeenkomst.
2.Deze voorwaarden gelden ook als wij bij het uitvoeren van de Overeenkomst derden inschakelen.
3.Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden en onze Overeenkomst gewoon gelden.
4.Als er onduidelijkheden zijn over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of onze Overeenkomst, dan wordt deze bepaling uitgelegd in lijn met deze voorwaarden.
5.Is er sprake van een situatie die niet in onze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst staat dan wordt deze situatie beoordeeld in lijn met de rest van deze voorwaarden.
6.Als wij niet steeds volgens deze voorwaarden handelen, dan mag u hieruit niet concluderen dat onze voorwaarden niet van toepassing zijn. Wij hebben altijd het recht om alsnog volgens de voorwaarden te handelen.

Artikel 3.Offertes en aanbiedingen
1.Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen.
2.Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die u ons gegeven heeft. U moet ervoor zorgen dat u ons alle belangrijke informatie geeft.
3.Prijzen in de offerte of aanbieding zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid gehanteerd worden. Eventuele andere kosten, bijvoorbeeld: reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn niet inbegrepen, tenzij wij in de offerte of aanbieding hebben vermeld dat ze wel zijn inbegrepen.
4.Wij hoeven ons niet te houden aan een gemaakte offerte of Overeenkomst als we in de offerte of Overeenkomst een (schrijf)fout hebben gemaakt.
5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
6.Als wij een leveringstermijn afspreken dan is dat altijd als indicatie gegeven.

Artikel 4.Totstandkoming Overeenkomst
1.Een overeenkomst tussen ons komt tot stand als u onze offerte, aanbieding of Overeenkomst schriftelijk bevestigt. Dat geldt ook wanneer u dat per e-mail doet.
2.Ook is er sprake van een Overeenkomst met ons als wij op uw verzoek beginnen met het uitvoeren van onze werkzaamheden. Schriftelijke verzoeken, e-mailwisselingen en/of telefoonnotities daarover volstaan als bewijs daarvan.
3.Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. U kunt geen rechten ontlenen aan mondelinge of telefonische afspraken.

Artikel 5.Hoe wij de Overeenkomst of onze Diensten uitvoeren
1.Een Overeenkomst en onze Diensten voeren wij naar beste vermogen uit en volgens de eisen van goed vakmanschap.
2.Wij hebben ten opzichte van u een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Onze inspanningsverplichting betekent dat wij ons uiterste best zullen doen om de uitkomsten, resultaten of uw verwachtingen die u voor ogen hebt te behalen, maar deze niet altijd kunnen garanderen.
3.Als wij voor de uitvoering van onze Diensten een termijn hebben opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient u ons schriftelijk in gebreke te stellen. U dient ons dan minimaal 14 dagen de tijd te geven om de Dienst alsnog uit te voeren.
4.Wij mogen een Overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren. Als er geen afspraak is gemaakt over factuurmomenten, dan kunnen wij het al uitgevoerde gedeelte per maand in rekening brengen.
5.Wij mogen bepaalde werkzaamheden door derden laten doen. In dat geval is de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitgesloten.
6.U moet ervoor zorgen dat u alle gegevens, waarvan wij hebben aangegeven dat wij deze nodig hebben voor het goed uitvoeren van onze Overeenkomst en/of Diensten, tijdig aan ons verstrekt. Als u de benodigde gegevens niet tijdig aan ons verstrekt, dan hebben wij het recht om de uitvoering van onze Overeenkomst en/of Diensten op te schorten. Wij mogen dan de extra kosten volgens de door ons gehanteerde tarieven bij u in rekening brengen.
7.Een levertermijn begint niet eerder te lopen dan nadat u aan ons alle gegevens heeft verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van de door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 6.Wijzigen Overeenkomst
1.Als blijkt dat de Overeenkomst gewijzigd of aangevuld moet worden dan hebben wij hierover overleg.
2.Een wijziging of aanvulling is alleen geldig als wij deze schriftelijk aan u bevestigd hebben.
3.Door een wijziging of aanvulling in de Overeenkomst kan het gebeuren dat een leveringstermijn aangepast en/of het tarief gewijzigd wordt.

Artikel 7.Contractduur en prijsverhoging
1.De Overeenkomst die wij sluiten is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van onze Overeenkomst anders voortvloeit of indien wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben afgesproken.
2.Wij mogen de prijzen per kalenderjaar aanpassen. Als onze tarieven wijzigen, dan zullen wij deze uiterlijk 1 oktober kenbaar maken.
3.Een eventuele verhoging van wettelijke heffingen op de levering zal worden doorberekend.

Artikel 8.Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1.Als u de overeenkomst wilt opzeggen heeft u een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief of e-mail. Per e-mail is de opzegging pas definitief indien deze daadwerkelijk door ons ontvangen is. Wij sturen een bevestiging van ontvangst.
2.Als wij de overeenkomst willen beëindigen, hebben wij een opzegtermijn van minimaal twaalf maanden, tenzij er sprake is van een situatie zoals genoemd in lid 3 van dit artikel.
3.Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen zonder verplichting tot enige betaling van schadevergoeding onderbreken of de Overeenkomst eerder ontbinden en/of opzeggen als:
a.u uw verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. U bent dan wel (omdat u een wanprestatie heeft gepleegd) schadeplichtig, inclusief eventuele kosten die daardoor direct of indirect ontstaan zijn;
b.wij na het sluiten van de Overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden die ons een goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zult nakomen;
c.als u failliet wordt verklaard of surseance van betaling voor u is aangevraagd;
d.als zich omstandigheden voordoen waaruit blijkt dat wij de Overeenkomst onmogelijk kunnen nakomen of dat het niet redelijk is om dat van ons te vragen.
4.Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn al onze vorderingen direct opeisbaar.
5.Na de beëindiging van de Overeenkomst zullen wij op uw verzoek al uw gegevens die in onze Webapplicatie staan via een Excel-export aan u aanbieden.

Artikel 9.Overmacht
Onder overmacht verstaan wij alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in ons bedrijf, onze leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze Overeenkomst vallen hier ook onder. Wij kunnen ons ook op overmacht beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
In geval sprake is van overmacht die ons belet de overeenkomst na te komen of overmacht die de gebruiker belet gebruik te maken van onze diensten:
1.hoeven wij onze verplichtingen niet na te komen, ook niet als volgens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen. 
2.kunnen wij tijdens de overmacht periode onze verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand, dan mogen wij en u ook de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
3.mogen wij een aparte factuur sturen voor het tijdens het intreden van overmacht al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van onze verplichtingen uit de Overeenkomst, mits aan die gedeelten zelfstandige waarde toekomt,. U moet deze factuur dan gewoon betalen, alsof sprake was van een aparte Overeenkomst tussen ons.

Artikel 10.Betaling en incassokosten
1.Onze facturen moeten binnen 15 dagen na factuurdatum, op het door ons opgegeven rekeningnummer, betaald worden, tenzij we op de factuur anders hebben aangegeven.
2.Als u gebruik maakt van de Verzamelrekening dan kunnen al onze facturen worden verrekend met uw tegoed op de Verzamelrekening.
3.Een factuur sturen wij u via de e-mail toe. De factuur komt ook in uw postvak van de Webapplicatie.
4.Bent u het niet eens met de factuur of het factuurbedrag, dan krijgt u daarmee geen uitstel om te betalen.
5.Als u te laat betaalt dan zullen wij, nadat wij u minimaal een keer een betalingsherinnering hebben gestuurd, de wettelijke rente en incassokosten, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), bij u in rekening brengen.
6.De incassokosten zijn wettelijk vastgesteld. Over de incassokosten moet u ook de wettelijke rente betalen.

Artikel 11.Geheimhouding en intellectueel eigendomsrecht art. 21
Zowel wij, personen die bij ons werken of voor ons werkzaamheden verrichten, als u zelf, houden alle (vertrouwelijke) informatie geheim. Informatie die al in het openbaar bekend was of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt, valt hier niet onder.

Artikel 12.Beschikbaarheid
1.Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze Webapplicatie en Diensten optimaal beschikbaar en bereikbaar zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze Webapplicatie of Diensten (ongestoord) functioneren. U kunt ons nooit aansprakelijk stellen voor het niet functioneren, niet beschikbaar of niet bereikbaar zijn van onze Webapplicatie of Diensten.
2.Wij spannen ons in voor een adequate beveiliging, naar de stand van de huidige techniek, van onze Webapplicatie en de Diensten. U heeft echter nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid voor afdoende beveiliging van onze systemen, gegevens en andere al dan niet gevoelige informatie. 
3.Wij geven geen garanties voor:
a.de onbelemmerde beschikbaarheid en werking van onze Diensten c.q. Webapplicatie; 
b.de correcte en onbeschadigde datatransmissie; 
c.het ongestoorde en ononderbroken gebruik van de Webapplicatie; 
d.de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van ons Systeem en/of de Diensten en/of de Webapplicatie.
4.Wij zijn nooit verplicht om verloren of beschadigde gegevens te herstellen die het gevolg zijn van het gebruik van onze Diensten en/of Webapplicatie. Ook vergoeden wij nooit de schade die ontstaan is door het gebruik van onze Diensten en/of Webapplicatie.
5.U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een eigen back up van de bron of de originelen van de ingevoerde gegevens, informatie, etc.
6.Wij mogen ons Systeem en/of Webapplicatie of onderdelen daarvan altijd en onaangekondigd verbeteren, wijzigen, tijdelijk of permanent buiten werking stellen en de toegang ertoe beperken of verbieden. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 13.Gebruik van onze Webapplicatie
Als u onze Webapplicatie gebruikt dan gelden er een aantal regels:
1.U krijgt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang hebt tot onze Webapplicatie. Deze gegevens zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk. U mag deze gegevens niet aan derden geven. U bent zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik van uw account.
2.U mag geen informatie in onze Webapplicatie zetten die in strijd is met de wet. Hieronder valt ook informatie waarvan u geen toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is en informatie die de privacy van derden schendt. Als wij vermoeden dat sprake is van mogelijk strafbare informatie dan mogen wij hiervan aangifte doen.
3.U mag geen handelingen verrichten die onze Systemen en/of Webapplicatie hinderen of schade toebrengen.
4.U mag onze Diensten en/of de Webapplicatie niet doorverkopen en/of verhuren.
5.U bent aansprakelijk voor iedere gedraging die het functioneren van het Systeem en/of de Webapplicatie, computersystemen, servers of het netwerk van ons of van derden verstoort. Wij mogen u dan aansprakelijk stellen voor eventuele schade die hierdoor ontstaat - zoals maar niet beperkt tot: winstderving, gevolgschade, materiële/immateriële schade - aan ons Systeem, Webapplicatie, computersystemen, servers of netwerk van ons of derden.
6.Wij hebben altijd het recht en de mogelijkheid om u de toegang tot onze Diensten, Systeem en/of Webapplicatie te ontzeggen en/of te beperken. Dit geldt uitsluitend indien daar gegronde redenen voor bestaan.

Artikel 14.Persoonsgegevens
1.Wij mogen uw persoonsgegevens opnemen in onze persoonsregistratie die wij nodig hebben voor onze administratie- en beheerstaken.
2.Uw persoonsgegevens zijn voor eigen gebruik. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe verplicht worden door de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst of onze Diensten.
3.Alle persoonsgegevens die u in het Systeem zet zullen wij niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Wij zullen deze gegevens nooit openbaar maken, vermenigvuldigen of bewerken.
4.U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en de kwaliteit van de gegevens in onze Webapplicatie. Wij hebben hierop geen invloed. Daarom bent u er ook zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die u invoert in ons Systeem en/of Webapplicatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Bij misbruik mogen wij gegevens die in strijd zijn met de wet of inbreuk maken op onze Overeenkomst altijd verwijderen.
5.U en wij zullen alle wettelijke voorschriften voor de te verwerken gegevens, vooral de voorschriften die bij of volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gesteld worden, strikt in acht nemen.
6.Wij zorgen voor een, naar de stand van de techniek, adequate beveiliging van de persoonsregistraties.
7.U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die tegen ons ingesteld worden wegens het schenden van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 15.Uw verplichtingen
1.U bent verplicht om alle verplichtingen uit onze Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden na te leven. 
2.U mag onze Webapplicatie en Diensten alleen gebruiken voor legale en legitieme doeleinden. Ook mag het gebruik van onze Webapplicatie en Diensten geen inbreuk op rechten van anderen, zoals het intellectueel eigendom, maken.
3.U moet zelf zorgen voor de noodzakelijk hard – en software, randapparatuur en verbindingen die u nodig heeft voor het gebruik van onze Diensten en/of Webapplicatie, tenzij wij in de Overeenkomst hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16.Verzamelrekening
1.Wij ontvangen en beheren geld op de Verzamelrekening. Het geld op deze rekening is niet voor ons bestemd maar voor u.
2.Als u gebruik maakt van de Verzamelrekening, dan:
a.geeft u ons een volmacht met het recht van vervanging om namens u op elektronische wijze te beschikken over uw tegoeden op de Verzamelrekening, waaronder: het ontvangen van geld, het doen van incasso’s en uitbetalingen.
b.geeft u ons toestemming om onze facturen af te boeken en te verrekenen.
c.zult u, zodra u constateert of wij u daarop wijzen dat uw dat saldo negatief is, het saldo binnen 3 dagen aanzuiveren.    
d.als wij namens u automatische incasso’s uitvoeren: moet u ervoor zorgen dat het Depotbedrag zoals wij afgesproken hebben na elke incasso op de Verzamelrekening staat om eventuele terugboekingen (storno’s) op te vangen.
e.als wij namens u automatische incasso’s uitvoeren: blijft bij de beëindiging van onze Overeenkomst de volmacht doorlopen tot na de Stornoperiode.
3.Als het saldo op de Verzamelrekening onvoldoende is, zullen wij betalingen niet uitvoeren. De eventuele kosten/gevolgen hiervan zijn geheel voor uw rekening.
4.Als een negatief saldo leidt tot eventuele extra (bank)kosten, dan zullen wij deze bij u in rekening brengen. 
5.Het genoemde Depotbedrag kunnen wij aanpassen indien blijkt dat het eerder afgesproken Depotbedrag niet voldoende of te ruim is. 
6.Wij vergoeden geen rente over eventuele tegoeden op de Verzamelrekening.

Artikel 17.Gebruik automatische incasso
1.Bij de aanlevering van de debiteurengegevens en ook daarna, moet u ervoor zorgen dat de betaalwijze bij alle debiteuren juist en actueel is. 
2.De betaalwijze “Incasso” mag u alleen invoeren als daarvoor een geldige machtiging is ondertekend en welke machtiging u op verzoek kunt tonen. 
3.Een geïncasseerde kan binnen 56 kalenderdagen (8 weken) na afboeking de automatische incasso laten terugboeken.
4.Elke machtiging moet voldoen aan de voorschriften die de bank daaraan stelt. De voorschriften zijn o.a. op te vragen via de website van de bank waar wij de Verzamelrekening hebben.
5.U moet elke machtiging minimaal 14 maanden nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt bewaren. Als wij om de (kopie-) machtiging vragen dan moet u deze binnen 5 werkdagen aan ons verstrekken.
6.Het is mogelijk dat een debiteur van bank verandert waardoor ook zijn rekeningnummer verandert. Hij kan dan gebruikmaken van de overstapservice van zijn bank. Als wij van een bank het verzoek krijgen om niet langer te incasseren van het oude rekeningnummer dan moeten wij daaraan voldoen. Wij zullen dit verzoek op dezelfde manier bewaren zoals omschreven in lid 5 van dit artikel. Wij zullen het nieuwe rekeningnummer van de debiteur ook verwerken binnen uw administratie binnen Clubdiensten. Zijn verzoek om niet langer te incasseren van het oude rekeningnummer, zullen we altijd doorverwijzen naar uw eigen administrateur. Die moet het IBAN wijzigen en het verzoek bij de machtiging bewaren zoals omschreven in lid 5 van dit artikel.
7.Als meer dan 50 keer per jaar gebruik wordt gemaakt van de overstapservice hebben wij het recht om daarvoor kosten bij u in rekening te brengen. 
8.Bij automatische incasso houden wij ons aan de voorwaarden en gedragsregels die een bank hieraan stelt. Wij verwachten dat u dat ook doet. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan wat de voorwaarden en gedragsregels van banken zijn.
9.Als wij constateren dat u zich meerdere keren niet houdt aan de regels van automatische incasso dan hebben wij het recht om de mogelijkheid tot automatische incasso te beëindigen.
10.Bij automatische incasso’s zijn de Algemene Voorwaarden van de bank van de Verzamelrekening geldig. Wij hebben daarop geen invloed.
11.Als het automatisch incasseren niet lukt, dan kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Als het incasseren niet lukt in verband met een negatief banksaldo dan zullen wij in de volgende maandverwerking opnieuw proberen automatisch te incasseren. Als u dat niet wilt, moet u zelf de incasso blokkeren bij de debiteur. Dat kan via de Webapplicatie.
12.Uw debiteurs kunnen automatisch geblokkeerd worden voor incasso. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een bankrekening geblokkeerd is. U kunt dat, na overleg met de betreffende debiteur, ongedaan maken, zodat incasso weer mogelijk is.

Artikel 18.Klachten
1.Heeft u een klacht over onze Diensten, Webapplicatie of een factuur dan moet u deze binnen 5 werkdagen na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven.
2.Is uw klacht terecht, dan kiezen wij of wij het factuurbedrag wijzigen, onze Dienst verbeteren of opnieuw uitvoeren.

Artikel 19.Aansprakelijkheid
1.Mochten wij aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is bepaald.
2.Wij zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade, die ontstaan is doordat wij zijn uitgegaan van de door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie.
3.Mochten wij aansprakelijk zijn, voor wat voor schade dan ook, dan zijn wij dat alleen voor directe schade.
4.Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade verstaan wij onder andere: gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.Als wij aansprakelijk zijn dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag dat wij de afgelopen 3 maanden bij u in rekening hebben gebracht. 
6.U dient ons binnen 1 jaar na ontdekking van onze aansprakelijkheid aansprakelijk te stellen. Als u ons na deze periode aansprakelijk stelt dan heeft u geen recht meer op enige schadevergoeding.
7.De beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet indien uw schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

Artikel 20.Vrijwaring
U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van onze Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ons toegerekend kan worden. Als wij door een derde worden aangesproken dan moet u ons, zowel in een niet gerechtelijke als in gerechtelijke procedure, helpen en alles doen wat van u verwacht mag worden. Als u geen passende maatregelen neemt of ons niet helpt, dan mogen wij, zonder u in gebreke te stellen, deze passende maatregelen nemen. Alle kosten en schade die wij of derden hierdoor lijden komen voor uw rekening en risico.

Artikel 21.Intellectueel eigendom
1.Alle rechten en bevoegdheden, over onze Systemen, materialen, Webapplicatie en Diensten, die wij op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet – en regelgeving blijven bij ons. Voor zover wij niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, behouden wij al onze (intellectuele eigendoms-)rechten op alle andere door ons verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, modellen en Overeenkomsten.
2.Stukken die wij aan u hebben gegeven mag u niet kopiëren, namaken, tonen aan derden of hanteren anders dan voor eigen gebruik.
3.Op onze Webapplicatie heeft u slechts een gebruikersrecht en geen eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten en bevoegdheden van onze Webapplicatie blijven bij ons.

Artikel 22.Welk recht en geschillen
1.Op al onze Overeenkomsten, diensten, producten, facturen, rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als u in het buitenland woont of daar gevestigd bent. Wij sluiten de toepassing van het Weens Koopverdrag volledig uit.
2.De rechter in onze vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
3.Wij gaan pas naar de rechter als wij geprobeerd hebben om het geschil onderling op te lossen.

Artikel 23.Waar vindt u deze voorwaarden en wat als wij ze willen wijzigen?
1.Deze voorwaarden vindt u op onze website: www.clubdiensten.nl/algemene-voorwaarden
2.Van toepassing is de versie zoals die gold toen wij de overeenkomst hebben gesloten. 
3.Wij mogen de voorwaarden wijzigen. Als wij onze voorwaarden wijzigen dan zullen wij u daarover minimaal 1 maand van tevoren over informeren. Als u het niet eens bent met een wijziging in onze voorwaarden dan mag u de overeenkomst, zonder extra kosten, opzeggen. Als u niet reageert dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de wijzigingen in onze voorwaarden.